top of page
FORRETNINGSBETINGELSER

1. Advokatfirmaet Hoeck

 

Når Advokatfirmaet Hoeck påtager sig en opgave indgås aftalen med:
Advokatfirmaet Hoeck
Cvr.nr. 39 03 84 39

Advokat Mette Hoeck er beskikket af det danske Justitsministerium og er en del af Advokatsamfundet. Alle advokater er dækket af ansvarsforsikring og garantiordning.

2. Opgaven

Ved modtagelse af et opdrag, aftaler advokaten omfanget, karakteren og levering af opgaven med kunden. Opdraget dokumenteres ved fremsendelse af et aftalebrev, hvortil der henvises til nærværende forretningsbetingelser. Opdraget kan løbende justeres. Justering kræver ikke fremsendelse af nyt aftalebrev, men kan fremgå af anden korrespondance.

Der rådgives alene om dansk ret, med mindre andet særskilt aftales.

For Advokatfirmaet Hoeck er det væsentligt, at rådgivningen er enkel, tilgængelig og gennemsigtig. Alle opgaver udføres i overensstemmelse med de advokatetiske regler og lovgivningen i øvrigt.

Når opdraget modtages tilsikrer advokaten, at der ikke foreligger interessekonflikter. Vurderingen heraf ligger altid hos advokatfirmaet. Er der efter advokatfirmaets opfattelse en interessekonflikt, henvises i nødvendigt omfang til anden advokat.

3. Fortrolighed

Alle oplysninger der tilgår Advokatfirmaet Hoeck opbevares og behandles fortroligt, medmindre det fremgår af omstændighederne, at oplysningen ikke er fortrolig. Advokatfirmaet Hoeck har tavshedspligt og denne gælder tidsubegrænset.  

Vi korresponderer sædvanligvis via e-mail. Vores e-mailkorrespondance er ikke krypteret, og vi tager ikke ansvar for virus, uautoriserede ændringer, uretmæssig overvågning, forfalskninger eller andre forhold som følge hera

4. Kundeforhold og Identifikation

Når klienten indbetaler beløb til Advokatfirmaet Hoeck, der ikke er betaling for en udstedt faktura, indsættes midlerne på en klientkonto i Arbejdernes Landsbank for kundens regning og risiko. Der kan oprettes særskilt klientkonto til en sag såfremt dette vurderes nødvendigt.

Advokatfirmaet Hoeck er forpligtet til at indhente og opbevare identifikationsoplysninger på klienter. Reglerne herfor er reguleret i lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme. Klienten accepterer, at Advokatfirmaet Hoeck kan videresende identifikationsoplysninger til andre, der er underlagt de samme regler og forpligtelser.

Materiale der vedrører en opgave, herunder elektronisk lagret data og identifikationsoplysninger, opbevares i fem år, efter en opgave er afsluttet. Herefter destrueres materialet.

5. Honorar, betaling og omkostninger

Såfremt der ikke er aftalt noget fast salær, afregnes honoraret på baggrund af et skøn ud fra forskellige parametre. I skønnet indgår blandt andet den på opgaven anvendte tid, opgavens betydning for kunden, de involverede værdier, kompleksiteten, specialistniveauet hos advokaten, omfanget af arbejdet og det ansvar, der er forbundet med opgaven.

 

Honoraret tillægges moms efter gældende regler.

 

Hos Advokatfirmaet Hoeck registreres løbende tidsforbrug på opgaven, og klienten kan altid få oplyst det anvendte tidsforbrug. Tidsforbruget er, som det fremgår ovenfor, ikke eneste parameter for afregning af honorar.

 

Advokatfirmaet Hoeck er berettiget til at kræve forudbetaling for et aftalt opdrag, herunder for forventede omkostninger. Omkostninger og udlæg kan i øvrigt kræves betalt særskilt.

 

Advokatfirmaet Hoeck fakturerer månedsvis bagud. Betalingsbetingelser er 8 dage fra fakturadato.

Ved forsinket betaling beregnes sædvanlig morarente i henfold til renteloven.

6. Samarbejdet med kunden

Relationen mellem kunden og Advokatfirmaet Hoeck er baseret på gensidig tillid.

Advokatfirmaet Hoeck vil til enhver tid bestræbe sig på, at gennemføre en opgave til dennes naturlige afslutning. Enhver af parterne er dog berettiget til, på et hvilket som helst tidspunkt, at bringe samarbejdet til ophør. Er der udført arbejde frem til ophøret, er Advokatfirmaet Hoeck berettiget til at fakturere for det udførte arbejde og de med arbejdet afholdte omkostninger/udlæg.

I tilfælde af ophør før en opgave er fuldført, vil Advokatfirmaet Hoeck, såfremt det ønskes, henvise til anden advokat.

7. Ansvarsbegrænsning

Advokatfirmaet Hoeck er erstatningsansvarlig i overensstemmelse med dansk rets almindelige ansvarsregler, herunder med de i nærværende forretningsbetingelser fastsatte begrænsninger.

Advokatfirmaets erstatningsansvar, herunder enhver ejers og ansat advokats erstatningsansvar, er begrænset til forsikringens dækningsmaksimum. Forsikringens dækningsmaksimum er på kr. 2,5 mio. pr. advokat pr. år og det samlede erstatningsbeløb til en klient for en skade kan ikke overstige kr. 2,5 mio. Opmærksomheden henledes på, at eventuelle øvrige krav kan reducere dækningsmaksimum.

Klienten opfordres ved opstart af ny sag til at overveje, om der er behov/ønske om større forsikringsdækning og straks meddele dette. I givet fald tegnes tillægsdækning for den konkrete sag. Omkostningerne hertil påhviler klienten.

Erstatningsansvar for ethvert tab omfatter kun direkte tab og omfatter dermed ikke driftstab og indirekte tab, herunder tab af overskud, data eller goodwill.

Erstatningsansvaret omfatter heller ikke rådgivning eller ydelser, der er ydet eller leveret af andre personer end advokatfirmaet, herunder udenlandske advokater og andre af klientens rådgivere.

 

8. Immaterielle rettigheder

Alle rettigheder, herunder immaterielle rettigheder, til det materiale der udarbejdes af Advokatfirmaet Hoeck tilhører Advokatfirmaet Hoeck, medmindre andet er særskilt aftalt. Klienten er således ikke berettiget til at anvende skriftlige materiale der udarbejdes som led i et opdrag til andet end det, der naturligt følger af opdraget.

 

9. Forsikringsdækning

Advokatfirmaet Hoeck har tegnet ansvarsforsikring hos HDI-Danmark Forsikring, Indiakaj 6, 2100 København Ø, policenummer 156-08280112-30039, og har stillet garanti efter reglerne fastsat af Advokatsamfundet.

De konkrete forsikringsvilkår udleveres efter begæring.

10 Lovvalg og værneting

Eventuelle tvister eller erstatningskrav der udspringer af en ydet rådgivning, skal behandles efter dansk ret, med undtagelse af lovvalg- og værnetingsregler der måtte pege på andre landes lovgivning, og skal afgøres af en kompetent dansk domstol.

11. Klagemulighed

Advokater er underlagt de advokatetiske regler. Af disse følger, at klienten kan klage over advokatens rådgivning eller de beregnede salærer. Klage indgives til Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K, klagesagsafdelingen@advokatsamfundet.dk.

bottom of page