top of page
PRIVATLIVSPOLITIK

Hos Advokatfirmaet Hoeck prioriteres datasikkerhed og fortrolighed højt. I denne privatlivspolitik kan du læse, hvordan dine oplysninger håndteres, når du er klient hos Advokatfirmaet Hoeck.

1. Dataansvar

 

Advokatfirmaet Hoeck er dataansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger og vores juridiske oplysninger er følgende:

 

Advokatfirmaet Hoeck

Cvr. nr. 39038439

2. Advokatfirmaet Hoeck som databehandler:

 

I visse tilfælde er Advokatfirmaet Hoeck databehandler på vegne af vores klienter. I tilfælde, hvor Advokatfirmaet Hoeck er databehandler og ikke dataansvarlig, agerer Advokatfirmaet Hoeck efter instruks fra den dataansvarlige, og i henhold til en databehandleraftale. I disse tilfælde finder denne privatlivspolitik ikke anvendelse for behandlingen.

3. I forbindelse med leveringen af vores ydelser kan vi behandle følgende oplysninger om dig:

 

Juridiske ydelser:

 

Hvis du er klient hos Advokatfirmaet Hoeck eller potentiel klient, behandler vi som udgangspunkt dine oplysninger for at kunne yde juridisk rådgivning til dig - med henblik på at indgå eller opfylde den aftale vi har med dig eller den virksomhed du repræsenterer.

 

Selskabsoplysninger er som udgangspunkt ikke er omfattet af databeskyttelsesforordningen, men vi kan dog efter omstændighederne behandle dine identitets-, kontakt- og professionelle oplysninger, herunder navn, e-mailadresse, telefonnummer, din privatadresse, din stilling, din uddannelsesmæssige baggrund og oplysninger om vores forretningsmæssige relation. Desuden behandler vi oplysninger om finansielle forhold, herunder betalingsoplysninger og skatteoplysninger. Retsgrundlaget for vores behandling er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b.

 

Afhængig af de konkrete omstændigheder i den eller de sager, vi bistår dig med, kan vi ligeledes behandle følsomme personoplysninger, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f, og/eller oplysninger om strafbare forhold, jf. databeskyttelseslovens § 8, stk. 3 og 4.

Da vi som advokatvirksomhed er underlagt pligter efter hvidvaskloven i forbindelse med visse af vores juridiske ydelser, vil vi ligeledes behandle dine personoplysninger i den forbindelse, herunder identitetsoplysninger, fx navn, CPR-nr., pasnummer, etc. Vi behandler alene identitetsoplysninger indhentet efter hvidvaskloven med henblik på opfyldelse af vores pligter efter denne lov. Identitetsoplysningerne bliver ikke brugt til kommercielle formål. Retsgrundlaget for denne behandling er hvidvaskloven.

Hjemmeside:

 

Bemærk, at det er nødvendigt, at du afgiver visse personoplysninger, for at du kan anvende vores hjemmesides ”bliv kontaktet af advokat” funktionen.

4. Modtagere

 

I visse tilfælde overlader vi dine personoplysninger til Advokatfirmaet Hoecks samarbejdspartnere f.eks. i forbindelse med gennemførelsen af ejendomshandler eller eksterne 3. parter i forbindelse med retssager. Det kan fx være til politiet, SKAT, andre offentlige myndigheder, danske eller udenlandske domstole, voldgiftsretter, andre advokatvirksomheder, modparter i sager samt eksterne samarbejdspartnere, fx undervisere.

I forbindelse med, at vi skal indsætte modtagne klientmidler på en klientkonto, har vi pligt til at videregive klientens identitetsoplysninger til det kontoførende pengeinstitut til brug for dettes opfyldelse af de pligter, der påhviler det efter hvidvaskloven.

5. Tredjelande

 

Advokatfirmaet Hoeck overfører ikke dine personoplysninger til tredjelande (lande uden for EU/EØS).

 

 

6. Sikkerhed

Vi har høje standarder for sikkerhed, også når det gælder beskyttelsen af dine personoplysninger. Derfor har vi en række interne procedurer og politikker, der sikrer, at vi lever op til vores høje sikkerhedsstandarder og således opfylder kravene om implementering af passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger. Dermed gør vi vores bedste for at sikre dine personoplysningers kvalitet og integritet.  

7. Opbevaring og sletning

 

Dine personoplysninger slettes, når vi ikke længere har behov for at behandle dem til, at opfylde et eller flere af de formål, som fremgår ovenfor. Særlige lovregler, herunder i fx bogførings-, hvidvask- og forældelsesloven, kan dog give os pligt eller ret til at opbevare dem i længere tid. Oplysningerne kan også behandles og opbevares længere, hvis de er anonymiseret.

 

Personoplysninger, som vi har indhentet efter hvidvaskloven, opbevares i 5 år efter klientforholdets ophør og slettes derefter.

8. Dine rettigheder

Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger, som vi behandler om dig, med visse undtagelser, der er fastsat i lovgivningen. Derudover kan du gøre indsigelse mod indsamling og videre behandling af dine personoplysninger.

Endvidere har du ret til berigtigelse af dine personoplysninger eller bede os om at begrænse behandlingen af dine personoplysninger.

Hvis du beder om det, vil vi slette de personoplysninger, som vi har registreret om dig, uden unødigt ophold, medmindre vi ikke kan fortsætte behandlingen på et andet grundlag, fx hvis behandlingen er nødvendig for at kunne fastlægge et retskrav, eller hvis det er nødvendigt for at besvare en henvendelse fra dig.

Under visse omstændigheder kan du også anmode om, at vi giver dig en kopi af dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbartformat, og anmode om, at vi transmitterer oplysningerne til en anden dataansvarlig (dataportabilitet).

 

Hvis vi behandler dine personoplysninger på baggrund af dit samtykke, kan du til enhver tid trække dit samtykke tilbage. Dette kan ske ved at kontakte os (se nedenfor). Hvis du trækker dit samtykke tilbage, vil vi ophøre med at behandle dine personoplysninger, medmindre vi er berettigede eller forpligtede til at

fortsætte behandlingen eller opbevaringen af dine personoplysninger på andet grundlag, herunder i henhold til lovgivningen. Tilbagekaldelse af dit samtykke berører ikke lovligheden af den behandling, som er sket før tilbagekaldelse af samtykket.

 

Hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder som beskrevet ovenfor, er du til enhver tid velkommen til at kontakte os (se nedenfor).

Vi beder om, at du i forbindelse med henvendelser vedrørende dine rettigheder giver os tilstrækkelige oplysninger til, at vi kan behandle din henvendelse, herunder dit fulde navn og din e-mailadresse, så vi kan identificere dig og svare på din anmodning. Vi vil svare på din henvendelse hurtigst muligt.

Hvis du er uenig i den måde, som vi behandler dine personoplysninger på, eller de formål, som vi behandler oplysningerne til, er du velkommen til at kontakte os.

 

Du kan også indgive en klage til:

Datatilsynet

Borgergade 28, 5. sal

1300 København K

Telefon 33 19 32 00

E-mail dt@datatilsynet.dk

9. Links til andre hjemmesider mv.

 

På advokatfirmaet Hoecks hjemmeside er der links til andre hjemmesider eller til integrerede hjemmesider. Advokatfirmaet Hoeck er ikke ansvarlig for indholdet af andre selskaber eller organisationers hjemmesider eller for deres praksis i forbindelse med indsamling af personlige oplysninger.

 

Når du besøger andre hjemmesider, bør du altid læse hjemmesidens politik om beskyttelse af personlige oplysninger og andre relevante politikker.

10. Ændringer af privatlivspolitikken

Vi forbeholder os retten til at ændre denne privatlivspolitik grundet væsentlige ændringer i lovgivningen, nye tekniske løsninger, nye eller forbedrede funktioner eller for at forbedre hjemmesiden.

11. Kontakt

Advokatfirmaet Hoeck

T: 28 18 44 66

mh@advokat-hoeck.dk

 ​

Skriv til mh@advokat-hoeck.dk, hvis du ønsker vi skal ændre eller slette de personlige oplysninger, vi har registreret om dig, hvis eller hvis du eventuelt har spørgsmål til retningslinjerne i denne privatlivspolitik.

bottom of page